II edycja Festiwalu Plastyki Teatru Lalki i Formy

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w II edycji Festiwalu Plastyki Teatru Lalki i Formy (1-6 PAŻDZIERNIKA 2023)

Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja szeroko rozumianego teatru formy, a zwłaszcza plastyki teatralnej. Wydarzenie jest skierowane do teatrów lalkowych oraz innych teatrów, dla których forma plastyczna jest wiodącym środkiem wyrazu. Plastyka ta rozumiana jest przez nas niezwykle szeroko, bowiem w świecie teatralnym obserwujemy zarówno spektakle, w których widoczny jest niezwykły rozmach ale także te, które urzekają siłą prostoty. Spektakle duże i kameralne, złożone i proste – w każdym z nich może kryć się to, co chcielibyśmy docenić na naszym festiwalu. Do konkursu swoje propozycje składać mogą zarówno teatry instytucjonalne jak i teatry offowe z wyłączeniem teatrów amatorskich. Realizacja Festiwalu oraz ilość zakwalifikowanych zespołów, jest zależna od ilości zgromadzonych funduszy.

W związku z przeprowadzonymi rozmowami z reprezentantami teatrów, przychylamy się do prośby o możliwość złożenia propozycji spektakli powstałych wcześniej niż we wrześniu 2020 roku i dopuszczamy propozycje starsze (pod warunkiem, że nie będą to spektakle często prezentowane na festiwalach teatralnych w Polsce)

Wstępne wyniki kwalifikacji: 19 czerwca 2023

Propozycje prosimy składać na adres: spektakle.tecza@gmail.com
W załączniku znajduje się regulamin oraz karta zgłoszenia;

Dane techniczne dotyczące sceny oraz świateł w Teatrze Tęcza;

wymiary naszej sceny jpg

wymiary naszej sceny pdf

ŚWIATŁA TEATR TĘCZA jpg

ŚWIATŁA TEATR TĘCZA pdf

OŚWIETLENIE  

Dane techniczne dotyczące sceny oraz świateł w O.T. Rondo;

PLAN ŚWIATEŁ JPG

PLAN ŚWIATEŁ PDF

OPIS RONDO

Nowy Teatr – dane techniczne dotyczące sceny oraz świateł; https://nowyteatr.pl

Multimedia-Scena-NT.pdf

Naglosnienie-Scena-NT.pdf

Oswietlenie-Scena-NT.pdf

Wymiary-sceny.pdf

Kontakt;

Magda Tramer

T: 601 962 305

Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Słupsk.

 

 

 

Wyjdź z domu na kawę i do teatru

Regulamin akcji promocyjnej „Wyjdź z domu na kawę i do teatru”
§ 1
Organizator, Partner i Promocja
1. Akcja promocyjna „Wyjdź z domu na kawę i do teatru” (dalej „Akcja”) rozpoczyna się w dniu 1
maja 2023 roku o godzinie 8:00:00 i trwa do 30 czerwca 2023 roku, do godziny 21:00.
2. Organizatorem Akcji jest Teatr Lalki Tęcza w Słupsku z siedzibą przy ul. Waryńskiego 2, 76-200
Słupsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/96, NIP 839-20-45-880, REGON
000279462.
3. Akcja jest prowadzona wspólnie z kawiarnią Kawodajnia z siedzibą przy ul. Nowobramskiej w
Słupsku, zwaną dalej Partnerem
4. Akcja polega na wzajemnym świadczeniu usług promocyjnych poprzez:
a) zamieszczenie w widocznym miejscu w lokalu Partnera materiałów promocyjnych dostarczonych
przez Organizatora, w sposób i w miejscu uzgodnionym przez obie strony, zamieszczenie ww.
materiałów także w siedzibie Organizatora;
b) oferowaniu klientom Partnera zniżek na bilety do Teatru Lalki Tęcza oraz oferowaniu widzom
Teatru Lalki Tęcza zniżek na usługi i produkty kawiarni Kawodajnia.
w następujący sposób:
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
która w dniach od 1 maja 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku dokona zakupu biletu do Teatru Lalki
Tęcza w Słupsku w sposób określony w § 1 punkt c lub/oraz dokona zakupu produktów lub/i usług
w kawiarni Kawodajnia w sposób określony w § 1 punkt b.
§ 3. Zasady promocji
1. Uczestnikowi w czasie trwania Akcji przysługują zniżki na bilety do Teatru Lalki Tęcza oraz na
produkty i usługi w kawiarni Kawodajnia.
a) By uzyskać zniżkę na bilety do Teatru Lalki Tęcza należy: wypełniony w całości kupon
promocyjny wydany w Kawodajni okazać w kasie Organizatora, co uprawnia jednorazowo do
zakupu biletu ulgowego na wybrany spektakl Organizatora w czasie trwania Akcji.
b) By uzyskać zniżkę na usługi i produkty kawiarni Kawodajnia należy:
– zakupiony u Organizatora bilet na spektakl okazać w kawiarni Kawodajnia, co uprawnia do
jednorazowej zniżki w wysokości 15% na zamówienie ww. kawiarni;
– zakupiony u Organizatora bilet rodzinny okazać w kawiarni Kawodajnia, co uprawnia do
jednorazowego otrzymania dwóch porcji lemoniady gratis do zamówienia zawierającego minimum
jedną kawę w ww. kawiarni;
– wydany przez Organizatora kupon promocyjny (do biletu do Teatru Lalki Tęcza zakupionego
przez internet) okazać w kawiarni Kawodajnia, co uprawnia do jednorazowej zniżki w wysokości
15% na zamówienie w ww. kawiarni.
2. Rabaty określone w ust. 1 mogą zostać wykorzystane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 roku
do godziny 21.00.
3. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją powinny być zgłaszane na adres: Teatr Lalki Tęcza, ul.
Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk, z dopiskiem „Wyjdź z domu na kawę i do teatru” w terminie do
dnia 15. lipca 2023 roku.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz jego dokładny adres
zamieszkania, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji i
określenie żądania.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.teatrlalkitecza.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym
czasie bez podania przyczyny, przy czym Organizator zobowiązany jest do udostępnienia zmian
Regulaminu przed ich wprowadzeniem w sposób określony w ust. 1.
Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

R.I.P. Zenon Kulawas

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego kolegi i wieloletniego kierownika administracyjno-organizacyjnego teatru.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 9 maja o godz.11.50 a wystawienie 11.20 na Starym Cmentarzu w Słupsku.

Skip to content