Dostawa sprzętu wraz z montażem w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Państwowy Teatr Lalki "Tęcza": Dostawa sprzętu wraz z montażem w celu realizacji zadania pn.
„Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 546669-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Teatr Lalki "Tęcza", krajowy numer identyfikacyjny
000279462, ul. Waryńskiego 2 , 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 059 8423935, ,
e-mail teatrlalki@bicom.pl, tecza@slupsk.net, faks 059 8427724.
Adres strony internetowej (URL): http://teatrlalkitecza.pl/bip/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://teatrlalkitecza.pl/bip/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://teatrlalkitecza.pl/bip/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie ofert w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Państwowy Teatr Lalki Tęcza 76-200 Słupsk, ul.
Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk, w sekretariacie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu wraz z montażem w celu
realizacji zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza
w Słupsku”
Numer referencyjny: 1/ZP/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wraz z montażem w celu realizacji
zadania pn. „Modernizacja wyposażenia sceny i widowni Państwowego Teatru Lalki Tęcza w
Słupsku”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący : 1) Części zamówienia nr 1
zawarty jest w Załączniku Nr 8 do SIWZ; 2) Części zamówienia nr 2 zawarty jest w Załączniku Nr 9
do SIWZ. 3. Oferowany przedmiot zamówienia w każdej części zamówienia musi spełniać minimalne
wymagania wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 8 i 9 do SIWZ). 4. Wykonawca
obowiązany jest do wskazania w formularzu oferty typu, modelu, oferowanego okresu gwarancji
każdego oferowanego asortymentu dostawy w każdej Części zamówienia oraz do przedłożenia
specyfikacji technicznej oferowanego asortymentu dostawy celem potwierdzenia spełnienia
minimalnych wymagań wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 8 i 9 do SIWZ). 5.
Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia w
każdej części zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Okres
gwarancja na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia w każdej części zamówienia stanowi
kryterium oceny ofert z wagą 10 % i będzie oceniane zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 14
SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 31000000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 313288,19
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dot.
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacja
finansowej lub ekonomicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który składa ofertę: 1) na Część
zamówienia nr 1 (Oświetlenia sceny) wykazał, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania
dostaw oświetlenia sceny, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę oświetlenia sceny (umowę) zrealizowaną na
rzecz instytucji kultury o wartości brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł, 2) na Część zamówienia
nr 2 (Nagłośnienie akustyczne sceny i kabiny akustyków) wykazał, że posiada doświadczenie w
zakresie wykonania dostaw nagłośnienia sceny, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj.
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę nagłośnienia
akustycznego sceny (umowę) zrealizowaną na rzecz instytucji kultury o wartości brutto nie
mniejszej niż 150 000,00 zł, 3) na Część zamówienia nr 1 oraz na Część zamówienia nr 2 wykazał,
że posiada doświadczenie w zakresie wykonania dostaw oświetlenia sceny i nagłośnienia sceny,
odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną dostawę oświetlenia i nagłośnienia sceny (umowę) zrealizowaną na rzecz instytucji
kultury o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł lub co najmniej jedną dostawę
nagłośnienia akustycznego sceny (umowę) zrealizowaną na rzecz instytucji kultury o wartości
brutto nie mniejszej niż 150 000,00 zł oraz co najmniej jedną dostawę nagłośnienia akustycznego
sceny (umowę) zrealizowaną na rzecz instytucji kultury o wartości brutto nie mniejszej niż 150
000,00 zł. 2. Przez instytucje kultury, o których mowa w opisie warunku dot. zdolności technicznej
lub zawodowej należy rozumieć państwowe lub samorządowe instytucje kultury w rozumieniu
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493, ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 13-22 oraz art. 24 ust.5
Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyższej w danej Części zamówienia
wykazu dostaw (umów) potwierdzających spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, sporządzonego wg Załącznika Nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie. 2. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 3
SIWZ Zamawiający żąda specyfikacji technicznych oferowanego asortymentu dostawy celem
potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla
Części nr 1 (Zał. nr 8 do SIWZ) oraz dla Części nr 2 (Zał. nr 9 do SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Poza oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca składa w załączeniu do oferty: 1) Zobowiązanie na podstawie art. 22 a
Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia sporządzone wg Załącznika Nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 2)
uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli Wykonawca działa
przez pełnomocników. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, które
można sporządzić wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym
przetargu, który złożył odrębną ofertę lub odrębne oferty częściowe, nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego o ubiegania się o
udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa powyżej, sporządzone wg Załącznika Nr 5
do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Oświadczenia
dotyczące Wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wykonania 30,00
Okres gwarancji 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod
rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana postanowień
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest
możliwa w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 Ustawy
Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, o którym mowa w §1 Umowy oraz w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmiany Umowy w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, opisanych w pkt 3 poniżej. 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku: 1) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub wskutek wystąpienia
Siły Wyższej, 2) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4 ust. 3 Umowy, 3) gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
Umowy, 4) gdy zmiany są nieistotne w rozumieniu art. 144 Ustawy, 5) konieczności udziału
podwykonawcy na etapie realizacji Umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału
w treści oferty; 6) zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do oświadczenia zawartego w
Ofercie Wykonawcy. 4. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie
pisemnej przez jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania
zmiany. 5. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Oświetlenie sceny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Oświetlenie
sceny wraz z wykonaniem projektu i montażem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31000000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 191676,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wykonania 30,00
Okres gwarancji 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Nagłośnienie akustyczne sceny i kabiny akustyków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nagłośnienie
akustyczne sceny i kabiny akustyków
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 121612,19
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wykonania 30,00
Okres gwarancji 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Państwowy Teatr Lalki
Data utworzenia:2017-07-07
Data publikacji:2017-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:23501